ข้อกําหนดและเงื่อนไข

 1. Postanowienia ogólne
 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają następującą treść „Definicje”:

Konto – część Serwisu dostępna po dokonaniu Rejestracji, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności opisanych w Regulaminie; dostęp do Konta możliwy jest przy wykorzystaniu Loginu oraz ustawionego w procesie rejestracji w Serwisie hasła.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, adres do wysyłki) i danych firmowych, jeżeli Klientem ma nie być osoba fizyczna, oraz hasła do Konta, akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Login – adres poczty elektronicznej (email) Klienta wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

Sklep Internetowy lub Flyandfilm – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można dokonać zakupu produktów z aktualnej oferty Usługodawcy prezentowanej w Serwisie.

Usługodawca lub Sprzedawca – Dilectro sp. z o. o. sp.k, ul Skoroszewska 11/106, 02-495 Warszawa, numer NIP: 5223032301

Umowa sprzedaży nie zawierająca usług szkoleniowych – umowa sprzedaży towar, bez oferowanych przez Sprzedawcę usług, zawarta między Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

Umowa sprzedaży zawierająca usługi szkoleniowe - umowa sprzedaży usługi szkoleniowej lub usługi szkoleniowej wraz towarem, zawarta między Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

Serwis – ogół funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę pod adresem www.flyandfilm.pl, w tym Sklep Internetowy.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami: Sposoby składania zamówień, Sposoby płatności, Warunki i koszty dostawy, Zwroty, Reklamacje; stanowiący również Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Klient lub Użytkownik – korzystająca z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego, osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Konsument – Klient, zawierający z Usługodawcą, Umowę Sprzedaży lub korzystający z Serwisu, a których to czynności prawnych dokonuje w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, w tym utrzymania Konta, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie - stanowi złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli, ofertę zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów lub/i usług za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów powiększoną o kosztów dostawy.

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Klientów w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy sprzedaży, a także prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Regulamin obowiązuje również do umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz środków do porozumiewania się na odległość (telefon). Usługodawca przed zawarciem Umowy Sprzedaży udostępni Regulamin na trwałym nośniku (plik pdf).
 1. Usługodawca umożliwia korzystanie z Serwisu bez Rejestracji, w zakresie: przeglądania opisów towarów i usług oraz zaznajamiania się z warunkami handlowymi, sporządzania wydruków; wyrażania opinii o towarach; korzystania z formularza kontaktowego; udostępniania, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu do tego przeznaczonych, treści poza Serwis (np. Facebook, Twitter); złożenie Zamówienia bez rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się na Konto, Klient ma możliwość: dostęp do Konta i zarządzania swoimi danymi; składania Zamówień; przeglądania historii Zamówień; umieszczania towarów w schowku; korzystanie z książki adresowej; przeglądanie własnych opinii o towarach z poziomu Konta; ustawianie i otrzymywanie powiadomień o produktach.
 1. Użytkownicy nie mogą umieszczać w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, materiałów reklamowych innych podmiotów. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności opinie odnośnie produktów są moderowane przez Usługodawcę przed ich publikacją. Usługodawca zastrzega prawo do nie publikowania w Serwisie treści które w ocenie Usługodawcy naruszają dobre obyczaje, prawo, Regulamin.
 1. Flyandfilm dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania Serwisu oraz by Serwis działał w sposób ciągły i poprawny. Flyandfilm nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu Serwisu spowodowane przez siłę wyższą, powstałe z winy osób trzecich lub wynikające z wadliwego (w tym niezgodnego z dostarczoną dokumentacją) działania urządzenia Użytkownika.
 1. Flyandfilm nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przekazania przez Użytkownika nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 1. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 10. Informacje o towarach i usługach dostępne w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 1. Przeglądanie treści prezentowanych w Serwisie jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem opłat pobieranych przez operatora telekomunikacyjnego.
 1. Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sprzedawcy.
 1. Rozmowy telefoniczne z Klientami są nagrywane przez Usługodawcę w celach dowodowych. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej powinien przerwać połączenie.
 1. Ogólne warunki sprzedaży
 1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego, oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 1. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru/usługi. Ceny towarów i usług są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz płatności, które wskazane są w momencie składania zamówienia. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych, a także usługi szkoleniowe realizowane przez Dilectro sp. z o.o (DJI Academy).
 1. Rejestracja, Zamówienia
 1. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu możliwe jest po dokonaniu Rejestracji. Składanie Zamówień możliwe jest również bez Rejestracji. Opis funkcjonalności dostępny jest w punkcie 1 podpunkt 5 Regulaminu.
 1. Rejestracja polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu,

akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

 1. W wyniku przeprowadzonej Rejestracji, dla Użytkownika zostaje utworzone Konto. Usługodawca udostępnia możliwość zmiany hasła poprzez Konto.
 1. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 1. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy sklep@flyandfilm.pl. Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień i potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 1. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Serwisu lub poczty email na adres Sprzedawcy sklep@flyandfilm, z zastrzeżeniem Zamówień składanych telefonicznie, które można składać w dni pracujące (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-16.
 1. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zmodyfikowania zawartości koszyka. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą akceptacji Regulaminu i wyboru a przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient składa Zamówienia jako gość (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest podać dane osobowe i dane niezbędne do wysyłki, zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji towarów w koszyku, jak i danych adresowych do wysyłki. . Usługodawca w toku prezentowania towarów w Serwisie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, jak również w toku rozmowy telefonicznej z Konsumentem (przed uzyskaniem akceptacji Zamówienia), oraz korespondencji email z Konsumentem prowadzonej w celu złożenia Zamówienia (przed uzyskaniem akceptacji Zamówienia), poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
 1. a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru i usługi,
 1. b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 1. c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
 1. d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
 1. e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
 1. f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 1. g) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
 1. h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
 1. i) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
 1. j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
 1. k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 1. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez udostępnienie podsumowania Zamówienia na stronie Serwisu oraz wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres podany przez Użytkownika, zawierające:
 1. a) dane Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
 1. b) dane Klienta;
 1. c) numer Zamówienia ;
 1. d) listę towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
 1. e) kwotę łącznej ceny netto oraz brutto oraz wybrany sposób zapłaty;
 1. f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
 1. g) sposób oraz termin dostawy;
 1. h) informację o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy;
 1. i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 1. j) linków do stron zawierających: - stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;

- możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;

- opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;

- akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

 1. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 1. Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@flyandfilm.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
 1. W przypadku gdy składanie Zamówienia przez Konsumenta następuje z wykorzystaniem poczty email, Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Konsumenta, dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny informacje dotyczące: - głównych cechach towaru lub usługi (opis) lub towarów i usług składających się na Zamówienie; - cenach jednostkowych oraz łącznej cenie za towary wraz z podatkami, opłatami za dostawę, oraz innymi kosztami, - treści Regulaminu. - linków do podstron z pouczeniem odnośnie prawa odstąpienia (zwrotów), zgłaszania reklamacji.
 1. W przypadku gdy składanie Zamówienia przez Konsumenta następuje z wykorzystaniem telefonu, Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Konsumenta, dostarcza Konsumentowi w sposób jasny i widoczny informacje dotyczące: - głównych cechach towaru lub usługi (opis) lub towarów i usług składających się na Zamówienie; - cenach jednostkowych oraz łącznej cenie za towary wraz z podatkami, opłatami za dostawę, oraz innymi kosztami;
 1. Sprzedawca zapewnia, aby Konsument w momencie składania Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie 14 i 15 powyżej wyraźnie potwierdził, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi, który złożył Zamówienie drogą telefoniczną, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (pdf) wraz z Regulaminem oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.
 1. Realizacja Zamówienia
 1. W przypadku braku terminowej płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zmówienia przez sklep oraz:
 1. a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
 1. b) w przypadku płatności online - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
 1. c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta,
 1. d) w przypadku płatności ratalnej – w chwili zaakceptowania przez Klienta umowy kredytowej.
 1. W chwili, gdy wszystkie towary z Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, Usługodawca wysyła do Klienta e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
 1. Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie od 1 do 3 dni roboczych od momentu ich skompletowania/wysyłki.
 1. Zmiany w Zamówieniu, na warunkach opisanych w Regulaminie, możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem sklep@flyandfilm.pl oraz kontakt telefoniczny pod numerem 22 100 23 07.
 1. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Regulaminu.
 1. Jeśli w magazynie Sprzedawcy zabraknie towaru, usługi lub towarów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części. Usługodawca potwierdzi Klientowi zmiany wysyłając potwierdzenie na adres email Klienta.
 1. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
 1. Jeśli w sytuacji opisanej w podpunkcie 7 i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.
 1. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za Zamówienie nastąpiła z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.
 1. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w podpunkcie 7, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości, przesyłając Klientowi oświadczenie emailem na adres Klienta.
 1. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z podpunktem 7, gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku zamówienia usługi szkoleniowej i nie stawienia się na nią, Sprzedawca ma prawo nie zwrócić za nią uiszczonej kwoty. Konsumentowi, przysługuje jednak prawo zmiany terminu szkolenia do 2 dni przed datą szkolenia. Opłata mini
 1. Płatności
 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówienie:
 1. a) Gotówka - zamówienie płatne gotówką w razie wyboru dostawy Zamówienia w salonie Sprzedawcy w Warszawie (al. Jana Pawła II 80 lok. 2)
 1. b) Przedpłata na konto bankowe – wysyłka Zamówienia następuje po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym Sprzedawcy;
 1. c) Gotówka za pobraniem - pieniądze odbiera kurier dostarczający Zamówienie do Klienta. Wartość pobrania nie może przekraczać 6 000 złotych;
 1. d) Sprzedaż na raty – współpracujemy z Santander Consumer Bank S.A. Więcej o warunkach i naszych systemach ratalnych tutaj.
 1. e) Przelewy24 - współpracujemy z Przelewy24, które umożliwiają wykonanie szybkiego przelewu online.
 1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanej w podpunkcie 1 litera b),e), powyżej, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie do 5 dni od złożenia Zamówienia. W braku terminowej płatności Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).
 1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w podpunkcie 1 litera d) powyżej, w razie nie potwierdzenia przez bank faktu zawarcia przez Klienta i bank umowy kredytowej finansującej Zamówienie, Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).
 1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w podpunkcie 1 litera a), c) powyżej, wydanie Zamówienia Klientowi uzależnione jest od uprzedniej zapłaty. W braku zapłaty Sprzedawca ma prawo złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia podjęcia próby doręczenia Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres email Klienta (umowne prawo odstąpienia).
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez usługi szkoleniowej, zawartej za pośrednictwem Serwisu, poczty email, telefonicznie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w ciągu 21 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy Zamówienia na adres Klienta wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy nadać przesyłką na adres Sprzedawcy (Flyandfilm, ul. Jana Pawła II 80 lok. 2, 00-175 Warszawa ) oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest tutaj. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy może odesłać Zamówione towary.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawierającej tylko towar (bez usługi szkoleniowej), Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za Zamówienie, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy (Fotoforma Sp z o. o., Andersa 21, 00-159 Warszawa) lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru. Koszty odesłania produktów do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży nie zawierającej usługi szkoleniowej, Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towary od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Konsument odsyła towar na adres Sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży z usługą szkoleniową, zawartej za pośrednictwem Serwisu, poczty email, telefonicznie, bez podania przyczyny, bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w ciągu 21 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy Zamówienia na adres Klienta wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy nadać przesyłką na adres Sprzedawcy (Flyandfilm, ul. Jana Pawła II 80 lok. 2, 00-175 Warszawa ) oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest tutaj. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy może odesłać Zamówione towary.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów odstąpienia od umowy przy zamówieniu opisanym w pnk. 9 pod warunkiem, że do terminu realizacji wybranej usługi szkoleniowej pozostało więcej niż 14 dni. W wypadku gdy termin ten będzie krótszy, klient otrzyma pełny zwrot kwoty uiszczonej za zamówienie, pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 300 zł za szkolenie UAVO lub 100 zł za każde inne szkolenie. Kwoty te są rezultatem poniesienia przez Sprzedawcę kosztów przygotowania tego szkolenia (materiały, ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne, egzaminacyjne itp.).
 5. W wypadku gdy realizacja usługi szkoleniowej została już rozpoczęta, wówczas klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Za moment realizacji usługi szkoleniowej uznaje się rozpoczęcie szkolenia, na które konsument się zapisał, bez konieczności jego obecności.
 1. Reklamacje
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 1. Aby złożyć reklamację, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą pod adres poczty elektronicznej sklep@flyandfilm.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (dane osobowe, dowód zakupu, opis wad, żądanie, reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru. Konsument może również złożyć reklamację telefonicznie pod numerem 22 100 23 07 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9-16. W zgłoszeniu prosimy określić: na jakiej podstawie występujecie Państwo z tytułu rękojmi oraz czego Państwo się domagacie na podstawie rękojmi.
 1. Sprzedawca może zażądać od Klienta dostarczenia do Sprzedawcy wadliwego towaru celem dokonania jego oględzin.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania drogą mailową albo listem poleconym jeżeli Konsument złożył reklamację telefonicznie.
 1. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
 3. Możecie się Państwo odwołać do naszej decyzji do sądu powszechnego lub skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów, poprzez: - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, - zwrócenie się do Rzecznika Finansowego w sprawach dotyczących sprzedaży ratalnej (jeżeli spór dotyczy produktu finansowego), - skorzystanie z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Ponadto możecie Państwo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, jak również skorzystać z informacji dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl
 5. Klient może złożyć Usługodawcy reklamację w zakresie nieprawidłowego działania Serwisu przesyłając na adres email sklep@flyandfilm.pl pis wadliwego funkcjonowania Serwisu.

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dilectro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 11/106, kod pocztowy: 02-495, NIP: 5223032301
 2. Usługodawca w związku z korzystaniem z serwisu i usług przez Klienta, może przetwarzać następujące dane osobowe klienta:
  1. imię i nazwisko;
  2. login;
  3. adres zamieszkania lub do korespondencji;
  4. adres dostawy;
  5. numer PESEL
  6. adres poczty elektronicznej;
  7. numer telefonu;
  8. numer vouchera;
  9. firma przedsiębiorcy;
  10. rodzaj urządzenia z którego korzysta klient
  11. informacje na temat logowań do serwisu
  12. NIP przedsiębiorcy;
  13. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  14. numer zamówienia;
  15. posiadane uprawnienia lotnicze
  16. rodzaj zakupionego sprzętu lub usługi szkoleniowej
  17. informacja o posiadanych badaniach lotniczo-lekarskich
  18. polisa OC
 3. Podane przez klienta dane w związku z korzystaniem z Usług i korzystania z serwisu są przetwarzane:
  1. w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie usług szkoleniowych, umowy nabycia/zbycia sprzętu, wypożyczenia sprzętu lub jakiejkolwiek innej umowy, którą klient może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  3. w przypadku pytań, opinii i wniosków klienta dotyczących funkcjonowania serwisu, przeperowadzania szkoleń, funkcjonowania wypożyczalni oraz innych rodzajów działalności realizowanych przez Usługodawcę w ramach działalności komercyjnej
  4. w celu udzielenia odpowiedzi na zagadnienia określone w paragrafie 9 pnk 3c.
  5. w celu kontroli klienta w zakresie przestrzegania regulaminu i ewentualnej reakcji w wyniku łamania tegoż regulaminu;
  6. w celu marketingu bezpośredniego
  7. wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi oferty Usługodawcy, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej
 4. Podane przez Klienta dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą w celu realizacji umowy a także w celu obsługi fiskalnej i posprzedażowej, które świadczą dla niego usługi szkoleniowe, zaopatrzeniowe, hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne itp.
 5. Podane przez klienta dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od ich pozyskania od klienta
 6. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest
  to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Usługodwcę roszczeń.
 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych jakie przekazał Usługodawcy, a także żądania od Dilectro sp. z o.o. sp.k., ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wysyłając e-mail na adres: sklep@flyandfilm.pl w treści informując o żądaniu
 8. Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Usługodawcę w celu wskazanym w punkcie 3a niniejszego paragrafu, mogą być przenoszone na wniosek klienta 
 9. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wskazanych w punkcie 3 nieniejszego paragrafu b) c) d), f) g) powyżej, Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy - wobec przetwarzania danych klienta przez Usługodawcę.
 10. Podanie przez klienta danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest dobrowolne. Jednak może to uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy lub sprzedaż. 
 11. Podanie przez Klienta danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach i innych celach wyszczególnionych w regulaminie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji tych celów.
 12. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.
 13. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  2. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 1. Naruszenie Regulaminu
 1. Jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Usługodawca może ograniczyć lub zawiesić korzystanie przez takiego Użytkownika z Serwisu, m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta, zablokować Konto lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Przed podjęciem działań opisanych w podpunkcie 1 powyżej Usługodawca prześle Użytkownikowi ostrzeżenie drogą mailową.
 3. Usługodawca może, względem Użytkownika który w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, zdecydować o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia (usunięcie Konta). Usługodawca prześle wypowiedzenie na adres email Klienta.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: sklep@fotoforma.pl.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu przeglądarek internetowych. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania adresu poczty elektronicznej, oraz dostępu do sieci Internet.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w sytuacji: zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu; wprowadzenia nowych danin, ceł, opłat i podatków; wprowadzenia nowych usług lub nowych funkcjonalności Serwisu; zmiany dostawców usług przesyłek czy płatności; wystąpienia po stronie Usługodawcy inny ważnych powodów. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez doręczenie na adres poczty email Klientów nowego brzmienia Regulaminu. Regulamin w brzmieniu uwzględniającym zmiany zostanie również umieszczony w Serwisie wraz z informacją w Serwisie o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych przez Klienta po akceptacji przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisie, Klient akceptuje jego postanowienia po zmianach przy pierwszym logowaniu. W przypadku braku akceptacji warunków zmienionego Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Usługodawcą oraz ewentualne spory wynikłe z tych stosunków prawnych między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji właściwych polskich sądów powszechnych. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości miejscowej siedziby Usługodawcy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do stosunków prawnych począwszy od 1 września 2016 r. włącznie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.) (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

 

REGULAMIN PROMOCJI

„100 zł za każde 1000 zł”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „100 zł za każde 1000 zł” zwanej dalej „Promocją” jest Dilectro Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą na Alei Jana Pawła II 80 lok.2, 00-175 Warszawa, NIP: 5223032301 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Okres obowiązywania Promocji: od 13.11.2018 r. do 13.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów („Okres Obowiązywania”).

 

 1. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępny na stronie sklepu internetowego marki FLYANDFILM dostępnego pod adresem: www.flyandfilm.pl („Sklep”).

 

 1. Promocja polega na zakupie dronów marki DJI w salonie FLYANDFILM lub w sklepie internetowym na stronie ​www.flyandfilm.pl​. Za każde wydanie 1000 zł, uczestnik otrzymuje 100 zł zniżki na szkolenia w DJI Academy. Promocją objęte są wszystkie szkolenia w DJI Academy z wyłączeniem szkoleń specjalistycznych. Ze zniżki można skorzystać jednorazowo.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) Sklepu internetowego i/lub Salonu, który dokona zakupu dronów marki DJI na warunkach określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu oraz wyraża chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”). 
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w salonie FLYANDFILM zlokalizowanym przy Alei Jana Pawła II 80 lok. 2, 00-175 w Warszawie, bądź w sklepie internetowym pod adresem www.flyandfilm.pl.
 1. Zgłoszenie prawa do zniżki następuje drogą mailową na adres: szkolenia@flyandfilm.pl, w której Uczestnik jest zobowiązany przesłać dowód zakupu (zdjęcie paragonu lub faktury oraz imię i nazwisko). Procedura przyznania zniżki trwa do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia. W odpowiedzi na mail Uczestnik otrzyma fakturę proforma pomniejszoną o wartość przyznanej zniżki . Zniżka przysługuje 6 miesięcy od daty wysłania zgłoszenia.
 2. Jeżeli Uczestnik ktoś zwraca sprzęt wówczas zobowiązany jest do zapłaty(dopłaty) do pełnej kwoty szkolenia. Jeżeli tego nie zrobi do dnia startu szkolenia wówczas może zostać niedopuszczony do kursu lub nie zostanie mu wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu, a z wpłaconej już kwoty zostanie pobrane 500zł opłaty manipulacyjnej
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 4. Niniejsza promocja nie dotyczy jeżeli na dany sprzęt został nadany rabat w jakiejkolwiek wysokości od ceny w sklepie.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora Promocji.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2018 r

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania promocji bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania regulaminu na stronie ​www.flyandfilm.pl​. Nabyte prawa przed uczestników przed zmianą regulaminu nie ulegają zmianie.

ชื่อเสียงของเรา:

พันธมิตรของเรา :

DJI Flir Pix4D DJI Academy Solectric
Dilectro Helden Top7 Graser Eschbach Copter Expert
3ds-scan Dronemasters GDDC Copter Flow Drohnen Service Born2Explore Flight Apprise